Hotlista höns, ankor och gäss

Endast härstamningsmässigt säkra och i genbank registrerade djur är med i nedanstående tabell.

Övre gränsen för akut utrotningshot har satts till 100 och för starkt hotad till 200. Om rasen är i ökande eller minskande anges med ett plus- eller minustecken.

Gränsen mellan hotad och inte i fara har satts till 1000 djur. Detta förutsatt att det används rimligt många handjur i förhållande till antalet hondjur, annars blir den effektiva populationen liten och rasen kan då vara hotad även om det totalt sett finns fler än 1000 djur.


*Förmodat stort mörkertal. +/- avser förändring sen föregående år. Siffrorna gäller 2022.
Rödlistan uppdateras när årsrapporteringen är sammanställd, dvs siffrorna publiceras året efter aktuellt år.

Vi utgår från FAOs kategorisering av hotad, se nedan. Dock skriver vi inte ut ”/bevarad” av utrymmesskäl, men alla våra raser är ju i bevarande program.

Mer statistik, bland annat hotlista enligt effektiv population, ruvnings- och kläckningsstatistik och sjukdomstatistik i Hanegället nr 3 2023.

Hotkategorier enligt FAO

(FN:s livsmedels och jordbruksorganisation)

Utdöd

En ras är utdöd när inga handjur eller hondjur finns kvar i avel och det inte längre finns en möjlighet att återskapa rasen.

Kritiskt

Då det totala antalet hondjur i avel är 100 eller färre eller om det totala antalet handjur i avel är fem eller färre eller om totala populationen består av 120 djur eller färre och är minskande och procentandelen av antalet honor i avel jämfört med handjur i avel ligger under 80 procent.

Kritiskt/bevarad

Beteckningen omfattar raser som läget är kritiskt för men där aktiva bevarandeprogram finns eller om populationen bevaras av kommersiella företag eller forskningsinstitutioner.

Hotad

En ras räknas som hotad när det totala antalet hondjur i avel ligger mellan 100 – 1 000 eller det totala antalet handjur i avel är minst fem men högst 20 eller om hela populationen består av 80 – 100 invidiver och är ökande och den procentuella fördelningen av honor i avel jämfört med handjur i avel ligger över 80 procent eller om hela populationen ligger mellan 1 000 – 1 200 individer och är minskande och den procentuella fördelningen av honor i avel jämfört med handjur i avel är 80 procent eller lägre.

Hotad/bevarad

De hotade raserna som det finns bevarandeprogram för eller en population som bevaras av kommersiella företag eller forskningsinstitutioner.

Inte i fara

En ras räknas som utom fara om ingen av de andra hotkategorierna stämmer in på rasen. Det totala antalet hon-/handjur är fler än 1000 respektive 20 eller om den totala populationen är fler än 1 200 individer och populationsstorleken ökar.